Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Политолог: Управляващите сами творят бедите си

Политолог: Управляващите сами творят бедите си

Политолог: Управляващите сами творят бедите си

“Пар­тия ГЕРБ започва сама да твори соб­с­т­вените си беди“.

Това каза пред БНР анализаторът Вален­тин Вацев във връзка с вота на недоверие към правител­с­т­вото, внесен от БСП. Той посочи, че реал­ната опас­ност за Бойко Борисов е неговото обк­ръжение и със­тоянието на “партията-държава ГЕРБ“. “Нямаш ли враг срещу себе си, ти самият започ­ваш да ставаш враг на себе си“, посочи той. По думите на Вацев правител­с­т­вото множи хаоса в страната с дейс­т­вията си.

“В Бъл­гария знаем как да се пред­пазим от чудеса — с тежка кесия. Където има финан­сов ресурс, тези вотове много трудно минават“, комен­тира Вацев шан­совете вотът на недоверие да успее.

Анализаторът комен­тира в предаването “12+3“ по “Хоризонт“, че за него са важни мотивите на вота и самата идея за него:

“Вотът е мотивиран, приемам като сериозни мотивите му, но замисълът тряб­ваше да бъде по-различен“.

По думите му, ако вотът мине, страната ще се изп­рави пред ситуация, в която няма да има пряка готов­ност за поемане на властта:

“Отс­т­раняването на днеш­ния управ­ляващ екип ще остави Бъл­гария в хаос поне за два месеца. Не, че и сега няма хаос“, зак­лючи той. 

Вацев прог­нозира и голяма криза, свър­зана и с хазарта.

Според него БСП прекалено много се занимават със себе си: “Занимават се с измис­лената вът­решна опозиция. Ей, Богу, аз не я виж­дам. Има хора, които са недоволни от ръковод­с­т­вото, но това не се пок­рива с понятието опозиция“, уточни той и добави, че кризите в управ­лението е тряб­вало да бъдат обговорени и раз­к­ритикувани от “Позитано“ 20

Вацев комен­тира, че до този момент в Бъл­гария е тряб­вало да работи правител­с­тво в сянка, да има министър-председател в сянка. И се аргумен­тира така: “Кризите са си кризи — и бок­лукът, и водата… Но нас­коро Бъл­гария изтърпя ужасни поражения в областта на национал­ната си сигур­ност. Американ­ски служител, без да се кон­сул­тира с Борисов, го издаде — бъл­гар­с­кият министър-председател се бил съг­ласил с някого-си, когото ние не сме избирали, да се обсъжда промяната на бъл­гар­с­ката кон­с­титуция с хора, които не са опъл­номощени да правят това.“ Неот­давна Дей­вид Хейл, замес­т­ник дър­жавен сек­ретар на САЩ по политичес­ките въп­роси, заяви в интервю за БНР, че с Бъл­гария е било договорена промяна в кон­с­титуцията. По този повод Вацев каза как би могло да се отговори на чуж­денци, които “се пъхат, където не им е работата“. И като вариант пред­ложи отговор в “духа на рот­ния“ — “въп­росът с кон­с­титуцията е уреден, обсъж­дане няма да има“. Анализаторът посочи, че никой не е посочил това като проб­лем.

Има два исторически паралела на днеш­ното време, посочи Вацев. Единият е без­в­ремието в пос­лед­ните години на Тодор Жив­ков в края на 80-те години. “Прин­ципът на властта е прин­цип на реал­ността. Когато се клати властта, дейс­т­вител­ното ти изг­лежда нереално“, каза Вацев. Посочи и друга аналогия — “По кален­дара на дъл­гата бъл­гар­ска политическа история ние сме между 33-а и 35-та година. През 1934 година нещата рязко се променят. През 1933 г. е било същото без­в­ремие.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...